เช็คสิทธิ เกษตรกร ตรวจสอบเงิน “ประกันรายได้เกษตรกร” ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2564/65 (งวดที่ 6)

เช็คสิทธิ เกษตรกร     ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผ่าน มือ ถือ     ธกสตรวจสอบสิทธิ์     ลงทะเบียนเกษตรกร 2565 หมดเขตวันไหน     สมุดทะเบียนเกษตรกร     เช็คเงิน เกษตรกร 2564 ล่าสุด      เช็คเงินประกันราคาข้าว       ตรวจ สอบ ผลการโอนเงินเกษตรกร rh www thairathco th      เยียวยาเกษตรกร .com ตรวจสอบผลการโอนเงินรอบ3     เช็คเงินเกษตรกร 2564 ล่าสุด

 

 

เช็คสิทธิ เกษตรกร   อัปเดตโครงการ “ประกันรายได้เกษตรกร” ตรวจ สอบ ผลการโอนเงินเกษตรกร rh www thairathco th ตามที่คณะอนุกรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผ่าน มือ ถือ ปี 2564/65 หรือ “ประกันรายได้ข้าวโพด” เพื่อเป็นเครื่องมือคุ้มครองความเสียหายจากกรณีเกิดภัยธรรมชาติและมีเป้าหมายในการทำประกันภัยบนพื้นที่การเกษตรทั่วประเทศกว่า 46 ล้านไร่ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ไปแล้วนั้น ขณะนี้ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการประกันภัย ล่าสุด เมื่อวันที่ (18 เม.ย.65) กรมการค้าภายใน เผยแพร่ ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการ “ประกันรายได้เกษตรกร” ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65 (งวดที่ 6) ความว่า

ธกสตรวจสอบสิทธิ์

เพื่อให้การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะอนุกรรมการกำกับดูแลปละกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการ “ประกันรายได้เกษตรกร” ธกสตรวจสอบสิทธิ์  ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2564/65 หรือ “ประกันรายได้ข้าวโพด” (งวดที่ 6) ดังนี้ ข้อ 1 ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 20 มีนาคม 2565 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการ เยียวยาเกษตรกร .com ตรวจสอบผลการโอนเงินรอบ3 “ประกันรายได้เกษตรกร” ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2564/65 หรือ “ประกันรายได้ข้าวโพด” (งวดที่ 6) สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 และระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม ถึงวันที่ 19 เมษายน 2565 สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ดความชื้นไม่เกิน 14.5% กิโลกรัมละ 11.56 บาท

เช็คสิทธิ เกษตรกร 

ลงทะเบียนเกษตรกร 2565 หมดเขตวันไหน

ข้อ 2 การชดเชยส่วนต่าง เมื่อคำนวณส่วนต่างจากราคาเป้าหมาย ลงทะเบียนเกษตรกร 2565 หมดเขตวันไหน กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง ตามข้อ 1 แล้ว ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในครั้งนี้สูงกว่าราคาเป้าหมาย (กิโลกรัมละ 8.50 บาท) จึงไม่มีการจ่ายชดเชยส่วนต่างให้แก่เกษตรกร นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า โครงการสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนาได้ผลเป็นที่น่าพอใจโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ที่สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย  จ.อุตรดิตถ์  ได้ลงมือปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวนาปรังมาเป็นข้าวโพดหลังนา เช็คเงินเกษตรกร 2564 ล่าสุด  สามารถสร้างรายได้มากกว่าการปลูกข้าวถึง 3 เท่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 2 ปี

สมุดทะเบียนเกษตรกร

สหกรณ์ยังคงเดินหน้าส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาอย่างต่อเนื่อง เดิมเกษตรกรปลูกข้าวได้กำไร  1,200 บาทต่อไร่ เมื่อเปลี่ยนมาปลูกข้าวโพดทำให้ได้กำไรเพิ่มเป็น 4,170 บาทต่อไร่ อย่างไรก็ตามขณะนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ สมุดทะเบียนเกษตรกร ประเมินว่าจากสถานการณ์สงครามที่ยูเครนกระทบต่อการส่งออกพืชทดแทน ได้แก่ ข้าวสาลีและที่เมียนมาร์กระทบต่อการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทำให้ในประเทศ  ขาดแคลนกว่า 3 ล้านตัน ส่งผลให้ราคาข้าวโพดสูงขึ้น เช่นปลายปีที่ผ่านมาราคาขึ้นไปถึง 8-9 บาทต่อกก.ระดับความชื้น 15 % จากปัญหาเมียนมาร์ เมื่อประกอบกับปัญหาสงครามยูเครนก็คาดว่าจะดึงข้าวโพดขึ้นไปกว่า 10 บาทต่อกก.

เช็คสิทธิ เกษตรกร 

เช็คเงิน เกษตรกร 2564 ล่าสุด

สำหรับผลการเก็บข้อมูลของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์รายงานว่า เช็คเงิน เกษตรกร 2564 ล่าสุด สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด  มีสมาชิกที่สนใจเข้าโครงการเป็นเกษตรกรที่เดิมปลูกข้าวนาปรังจำนวน  36 คนพื้นที่ 735 ไร่ มีต้นทุน 4,715 บาทต่อไร่ รายได้ 5,021 บาทต่อไร่ ได้กำไร 306 บาทต่อไร่ โดยเกษตรกรที่กลุ่มนี้ได้สมัครเข้าโครงการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา (ปีการผลิต 2561/62) จำนวน  36 คน พื้นที่ 735 ไร่ ต้นทุนการผลิต 4,625 บาทต่อไร่ ขายผลผลิตข้าวโพดได้  8,314 บาทต่อไร่ กำไร 3,690 บาทต่อไร่

เช็คเงินประกันราคาข้าว

ในปีการเพาะปลูก 2562/63  เกษตรกรชุดเดิมและสมัครเพิ่มเข้าโครงการ 125 คน พื้นที่ 2,341 ไร่ ต้นทุนการผลิต 4,226 บาท ขายได้ 8,396 บาทต่อไร่ กำไร 4,170  บาทต่อไร่ ทำให้ในปี 2564/65 มีการขยายผลไปในพื้นที่ในจังหวัดอุตรดิตถ์มีเกษตรกรสนใจจำนวน 839 รายพื้นที่ 10,130 ไร่ ขณะนี้ผลผลิตอยู่ระหว่างฤดูการเก็บเกี่ยว ด้าน นายบัญชา เมฆนุ้ย ประธานสหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ  เช็คเงินประกันราคาข้าว จำกัด กล่าวว่า เกษตรกรที่เข้าโครงการนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี จึงได้มีการขยายความร่วมมือไปยังสหกรณ์การเกษตรอื่น ๆ ที่อยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งโครงการนี้สหกรณ์บ้านหม้อได้เข้าไปดำเนินการทั้งระบบ ใช้พื้นที่ร่วมโครงการประมาณ 3,000  ไร่  เช็คสิทธิ เกษตรกร

 

 

ขอบคุณเครดิต    bangkokbiznews.com

ข่าวแนะนำ