เงินเยียวยาเกษตรกร ประกันรายได้ข้าวงวดที่ 12 โอนเข้าบัญชีชาวนา 5 ม.ค. 66 เช็กเงินส่วนต่างได้ที่นี่

เงินเยียวยาเกษตรกร     เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร     เช็คเงินเกษตรกร     เยียวยาเกษตรกร com ตรวจ สอบ ผลการโอนเงิน     เช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 64 65 ล่าสุด bangkokbiznews com    www.เยียวยาเกษตรกร.com เช็คสิทธิ์ bangkokbiznews pantip     เงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด 64/65     ตรวจ สอบ เงินไร่ละ 1,000 ด้วยเลขบัตรประชาชน

 

 

เงินเยียวยาเกษตรกรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แจ้งโอนเงินประกันรายได้ข้าว 2565/66 งวดที่ 12 เข้าบัญชีชาวนาที่ลงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในวันที่ 5 มกราคม 2566 ได้รับเงินชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 14,041.86 บาท ชาวนาอย่าลืมตรวจสอบเงื่อนไขรับเงินเยียวยาเกษตรกร  เช็คเงินเยียวยาเกษตรกรเมื่อวันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้ข้าว สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 4 งวดที่ 12 วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 โดยราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ที่ความชื้นไม่เกิน 15% ในงวดที่ 12 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 24-30 ธ.ค. 65 ดังนี้

เช็คเงินเกษตรกร

เช็คเงินเกษตรกร เงินประกันรายได้ข้าวปี 65/66 งวดที่ 12 เช็คเงินช่วยเหลือเกษตรกร เช็คเงินเกษตรกร ข้าวเปลือกหอมมะลิ เกณฑ์กลางอ้างอิงตันละ 13,997.01 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ เกณฑ์กลางอ้างอิงตันละ 13,452.27 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี เกณฑ์กลางอ้างอิงตันละ 10,974.52 บาท ข้าวเปลือกเจ้า เกณฑ์กลางอ้างอิงตันละ 9,749.90 บาท ข้าวเปลือกเหนียว เกณฑ์กลางอ้างอิงตันละ 12,476.50 บาท

เงินเยียวยาเกษตรกร

 

เยียวยาเกษตรกร com ตรวจ สอบ ผลการโอนเงิน

ทั้งนี้ในส่วนของการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง งวดที่ 11 ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ชดเชยส่วนต่างตันละ 1,002.99 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 14,041.86 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ชดเชยส่วนต่างตันละ 547.71 บาท เยียวยาเกษตรกร com ตรวจ สอบ ผลการโอนเงิน  ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 8,763.36 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ชดเชยส่วนต่างตันละ 25.48 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 637.00 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ชดเชยส่วนต่างตันละ 250.10 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 7,503.00 บาท ข้าวเปลือกเหนียว ไม่ต้องชดเชยเนื่องจากราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าเป้าหมาย ที่ตันละ 12,000 บาท

เช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 64 65 ล่าสุด bangkokbiznews com

อย่างไรก็ตาม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ภายใน 3 วันทำการ หรือภายในวันที่ 5 ม.ค. 2566 โดยมีเกษตรกรได้รับชดเชยตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรงวดนี้ จำนวน 16,998 ครัวเรือน เช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 64 65 ล่าสุด bangkokbiznews com  วิธีตรวจสอบสถานะเงินประกันรายได้ข้าวงวดที่ 12 2565/2566 ผู้ที่ได้รับสิทธิเงินประกันรายได้ข้าวจะต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2565/2566 กับกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมทั้งต้องแจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวให้เรียบร้อย สามารถตรวจสอบผลการโอนเงินจากธนาคาร ธ.ก.ส. ตามขั้นตอนดังนี้

เงินเยียวยาเกษตรกร

 

www.เยียวยาเกษตรกร.com เช็คสิทธิ์ bangkokbiznews pantip

ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 1,002.99 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com เช็คสิทธิ์ bangkokbiznews pantip ตันละ 547.71 บาท ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 25.48 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 250.10 บาท ข้าวเปลือกเหนียว ราคาสูงกว่าเป้าหมาย เช็คเงินเกษตรกร เงินประกันรายได้ข้าวปี 65/66 งวดที่ 11 เช็คเงินประกันรายได้ข้าว 65/66 งวดที่ 11 โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 26/2565 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลาง เงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด 64/65 อ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 (งวดที่ 11) กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จึงออกประกาศ ดังนี้

เงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด 64/65

ราคาประกันรายได้ข้าว 65/66 งวดที่ 11 ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 23 ธันวาคม2565 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 (งวดที่ 11) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตรวจ สอบ เงินไร่ละ 1,000 ด้วยเลขบัตรประชาชน ปีการผลิต 2565/66 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 17-23 ธันวาคม 2565 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 13,900.55 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 13.392.57 บาท ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 10,889.02 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,638.57 บาท ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,395.70 บาท การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 11 ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 1,099.45 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 607.43 บาท ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 110.98 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 361.43 บาท ข้าวเปลือกเหนียว ราคาสูงกว่าเป้าหมาย เงินเยียวยาเกษตรกร

 

 

ขอบคุณเครดิต  thethaiger.com

ข่าวแนะนำ