ข่าวเศรษฐกิจศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวโคราช

ข่าวเศรษฐกิจไทย ข่าวเศรษฐกิจวันนี้  ข่าวเศรษฐกิจการเงิน  ข่าวเศรษฐกิจโลกวันนี้  ข่าวเศรษฐกิจไทย 2565 ล่าสุด ข่าวเศรษฐกิจจีน ข่าวเศรษฐกิจสหรัฐ ข่าวเศรษฐกิจ ไทยรัฐ วันนี้

ข่าวเศรษฐกิจการจัดทำแปลงขยายพันธุ์เป็นขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เนื่องจากเป็นการปฏิบัติอันดับแรกที่กำหนดคุณภาพเบื้องต้นของเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้ ทั้งนี้ ปริมาณและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์จะดี มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติดูแลรักษา ประกอบกับสภาพแวดล้อมที่ได้รับ ขณะที่เมล็ดพันธุ์เจริญเติบโตอยู่ในแปลงขยายพันธุ์ นอกจากนี้ข่าวเศรษฐกิจไทย ขบวนการจัดการเมล็ดพันธุ์หลังการเก็บเกี่ยวจากแปลงขยายพันธุ์เป็นขั้นตอนที่กำหนดคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้คงคุณภาพดี หรือมีคุณภาพลดต่ำลงได้เช่นเดียวกัน กล่าวคือ ผลผลิตเมล็ดพันธุ์จากแปลงขยายพันธุ์ซึ่งมีคุณภาพสูง เมื่อนำมาทำการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ที่มีการจัดการที่ไม่ถูกต้อง ก็ย่อมมีผลทำให้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีจากแปลงขยายพันธุ์กลายเป็นเมล็ดพันธุ์คุณภาพต่ำลงได้

กรมการข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา จึงได้มุ่งเน้นส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านแฝก-โนนสำราญ ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา เป็นกลุ่มที่สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้มีคุณภาพมาตรฐานอยู่แล้วข่าวเศรษฐกิจวันนี้ ศูนย์ฯจึงได้เข้ามาส่งเสริมด้านกระบวนการจำหน่ายผลผลิตข้าวส่งคืนศูนย์ฯแก่เกษตรกร นายนรภัทร ศรีษะนอก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา กล่าวว่า กระบวนการจำหน่ายผลผลิตข้าวส่งคืนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จะต้องมีการตรวจตัดสินแปลงอย่างเป็นทางการ ก็จะเริ่มตั้งแต่กระบวนการตั้งแต่การรับเมล็ดพันธุ์ ซึ่งทางเกษตรกรที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ศูนย์ฯ ต้องรับเมล็ดพันธุ์จากศูนย์ฯเท่านั้น กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านแฝก-โนนสำราญ ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา ทำนาโดยใช้พันธุ์หลักมาปลูกเพื่อผลิตเป็นพันธุ์ขยายข่าวเศรษฐกิจ

ข่าวเศรษฐกิจ ไทยรัฐ วันนี้

ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์ฯลงมาดูตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดิน การปลูก การตรวจแปลง ตัด ถอน พันธุ์ปน โดยการตรวจแปลงศูนย์จะมีการอบรมมองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรก่อน เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถตรวจแปลงเบื้องต้นด้วยตนเองได้ ซึ่งในการตรวจแปลงแต่ละระยะเกษตรกรสมาชิกกลุ่ม ต้องมีการแบ่งกันเป็นกลุ่มย่อยๆข่าวเศรษฐกิจการเงิน แล้วให้แต่ละกลุ่มย่อยสลับกันตรวจจนครบทุกแปลง เพื่อเป็นการตรวจอย่างละเอียดและแม่นยำมากยิ่งขึ้น หลังจากนั้นทางศูนย์ฯก็มาตรวจตัดสินแปลงอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ถ้าการตรวจตัดสินแปลงผ่านต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการเข้าสู่กระบวนการเก็บเกี่ยว

ซึ่งศูนย์จะซื้อคืนอยู่ 2 ลักษณะ ก็จะมีซื้อกลับแบบข้าวสดและข้าวแห้ง  การซื้อกลับแบบข้าวสด ศูนย์จะกำหนดไว้ว่าเกษตรกร 1 ราย พื้นที่ต้องไม่น้อยกว่า 20 ไร่ เนื่องจากว่าพื้นที่จากกลุ่มฯไปที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมาค่อนข้างไกล หากเกษตรกรที่มีพื้นที่น้อยกว่า 20 ไร่ จะไม่คุ้มค่าขนส่งแล้วต้องปรับเปลี่ยนจำหน่ายเป็นข้าวแห้งแทนข่าวเศรษฐกิจโลกวันนี้ ซึ่งสามารถขนไปพร้อมกันได้หลายราย หลังจากการเก็บเกี่ยวเรียบร้อยก็เข้าสู่กระบวนการตรวจคุณภาพเมล็ดพันธุ์ จะต้องมีการสุ่มตรวจ โดยการสุ่มตรวจที่หน้าตาชั่งโดยตรง ถ้าผลผ่าน ได้ตรงมาตรฐานของกรมการข้าว ศูนย์ฯก็ช่างแล้วก็ซื้อแต่ถ้าไม่ผ่านเกษตรกรต้องขนกลับ แต่การขนกลับของเกษตรกร ยังมีตลาดระแวกนี้

ข่าวเศรษฐกิจ

ข่าวเศรษฐกิจการเงิน

เช่น สหกรณ์การเกษตร ไม่ว่าจะเป็นอบต.หรือว่าโรงสี ที่เป็นช่องทางการตลาดสามารถให้เกษตรกรไปจำหน่ายข้าวได้ ซึ่งถ้ามีใบตรวจคุณภาพจากศูนย์ฯก็จะได้ราคาเพิ่มขึ้นจากราคาทั่วไปที่กำหนดตามท้องตลาด เช่น ถ้าตลาดกำหนดราคามา 10 บาท ก็จะเพิ่มให้เกษตรกรที่มีใบตรวจคุณภาพจากศูนย์ไปอีกปรพมาณ 1 บาทข่าวเศรษฐกิจจีน ก็ยังถือว่าสูงกว่าท้องตลาด ส่วนการจำหน่ายคืนศูนย์ฯในรูปแบบข้าวแห้ง ก็จะทำการเก็บเกี่ยวแล้วตากให้ความชื้นคงเหลือไม่เกิน 13 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่มาทำการสุ่มถึงที่บ้านเกษตรกร เพื่อเก็บตัวอย่างข้าวเข้าไปวิเคราะห์ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ ก็จะแจ้งผลมาให้กลุ่มทราบ ถ้ากลุ่มนี้ผ่านการตรวจสอบมากถึง 80% ของกลุ่ม ศูนย์ก็จะทำแผนให้ขนข้าวไปที่ศูนย์และสุ่มตรวจอีกครั้ง

ซึ่งการสุ่มตรวจครั้งนี้ไม่ได้เป็นการสุ่มเพื่อซื้อคืน แต่เป็นการสุ่มเพื่อยืนยันคุณภาพนั่นเอง
แนวทางการส่งเสริมของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมาข่าวเศรษฐกิจ ไทยรัฐ วันนี้ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านแฝก-โนนสำราญ ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา ปัจจุบันถือว่ามีการพัฒนาจากกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ไปสู่การรวมกลุ่มเป็นศูนย์ข้าวชุมชนเรียบร้อยแล้ว หากในอนาคตมีโครงการที่สามารถส่งเสริมเกษตรกรกลุ่มนี้ได้พัฒนามากขึ้น ศูนย์ฯก็จะเล็งเห็นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกๆข่าวเศรษฐกิจ

 

ขอบคุณเครดิตจาาก www.komchadluek.net

 

 

ข่าวแนะนำ